خانم دکتر هدیه سادات میرترابی

Dr. HedyehSadat Mirtorabi

استادیار حقوق عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق

Researcher ID: (457394)

2
3
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران