آقای دکتر مسعود خدیمی

Dr. masoud khadimi

استادیار گروه حقوق، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (457387)

1
6
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور