آقای دکتر جواد صالحی

Dr. Javad Salehi

دانشیار گروه حقوق دانشگاه پیام نور

فرد مهم علمی - Researcher ID: (114720)

2
55

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

سوابق استادی

  • دانشیار دانشگاه پیام نور