آقای دکتر عباس کریمی

Dr. abbas karimi

استاد تمام دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (184505)

3
53
2
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی