پژوهش نامه حقوق اسلامی

The Journal of Islamic Law Research

به طور کلی در فصلنامه «پژوهش‌نامه حقوق اسلامی» از دو دسته مقالات «پژوهشی» استقبال می‌شود: دسته نخست، متمرکز بر شیوه مبنایی و نظری و شیوه تعامل حقوق با فقه و فلسفه است. این دست مقالات با تاکید بر نظریه‌های مبنایی حقوق اسلامی سعی در واکاوی و ارائه نظریه جدید در پژوهش‌های حقوقی کشور دارد. دسته دوم، مقالاتی است که سعی می‌کند مشکلات و مسائل حقوقی را در عرصه عمل، با نگاه مبتنی بر نیازهای نظام جمهوری اسلامی حل کند. به‌عبارت دیگر، در این دسته مقالات سعی در ارائه راهکاری‌هایی مناسب جهت رفع چالش‌های حقوقی دارد که نظام جمهوری اسلامی به سبب ماهیت اسلامی آن دست به گریبان است. محورهای مورد استقبال پژوهش‌نامه: «گسترش مطالعات بنیادین در حوزه‌های گوناگون حقوق»، «حل چالش های حقوقی نظام جمهوری اسلامی»، «گشودن زمینه های پژوهش در فلسفه حقوق اسلامی»، «ارتقاء مطالعات فقهی در زمینه‌های حقوقی»، «فقه مضاف حکومتی»، «فقه مضاف جزایی»، «فقه مضاف معاملات»، «کشف و تبیین ابعاد ناشناخته نظام حقوقی اسلام».

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)

مشاهده همه مقالات