آقای دکتر یعقوبعلی برجی

Dr. Yaqub Ali Borji

عضو هیات علمی جامعت المصطفی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (179851)

18
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی