مجله میقات حج

Miqat of Hajj

مجله علمی ترویجی «میقات حج» که فعالیتش از سال ۱۳۷۱ آغاز گردیده و به صاحب امتیازی نمایندگی ولی فقیه در امور حج و زیارت منتشر می شود، در راستای اهداف خود مبنی بر اشاعه و ترویج فرهنگ حج، از پژوهندگان و عالمان اهل قلم، به ویژه همکاران روحانی، معین ها و معینه های کاروان های حج، دعوت به عمل می آورد نتیجه مطالعات و پژوهش های خود در موضوعات: «اسرار و معارف حج»، «فقه حج»، «تاریخ و رجال»، «اماکن و آثار»، «حج در آینه ادب فارسی»، «نقد و معرفی کتاب های پیرامون حج»، «سفرنامه های تراثی» و... از طریق همین سامانه ارسال نمایند تا پس از ارزشیابی و تایید از سوی هیئت تحریریه، در فصلنامه یاد شده انتشار یابد.