فصلنامه پژوهشنامه حج و زیارت

Hajj and Ziarah Research Journal

پژوهشکده حج و زیارت با هدف گسترش دانش و نشر اندیشه های نو در حوزه مطالعات حج و زیارت، مبادرت به انتشار فصلنامه «پژوهشنامه حج و زیارت» با رویکرد علمی-پژوهشی کرده است. بدینوسیله از همه پژوهشگران، اعضای محترم هیئت علمی، دانشجویان و دانش آموختگان گرامی دعوت می شود، مقالات علمی-پژوهشی خود در زمینه مطالعات حج و زیارت را جهت چاپ در این نشریه از طریق همین سامانه ارسال نمایند.

پژوهشنامه حج و زیارت به استناد مصوبه شماره ۲۷۰ شورای اعطای مجوزها و امتیازهای علمی مرکز مدیریت حوزه های علمیه در جلسه مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۶ حائز رتبه علمی-پژوهشی گردیده است.

همچنین این نشریه در مهر ماه 1399 با موافقت هیئت نظارت بر مطبوعات از «دوفصلنامه» به «فصلنامه» تغییر وضعیت داد.

این نشریه پذیرای مقالاتی است که بر اساس معیارهای مقاله علمی-پژوهشی، در رشته های مختلف علوم انسانی با موضوع محوری حج و زیارت و مباحث پیرامون آن، نگاشته می شوند.

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)