آقای دکتر محمدعلی چلونگر

Dr. Mohammad Ali Chalongar

استاد گروه تاریخ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه اصفهان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (244856)

1
63
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

طرح های تحقیقاتی و پژوهشی