مجله نصف سنویه میقات الحج

Miqat of Hajj

مجله نصف سنویه تعنی بالشئون الثقافیه و التاریخیه و السیاسیه و الاجتماعیه للحج

زبان این مجله عربی است و در حوزه های مرتبط با حج مقاله می پذیرد.

دوفصلنامه المیقات الحج توسط پژوهشکده حج و زیارت منتشر می شود.

این مجله از سال 1415 قمری آغاز به انتشار کرده است.