فصلنامه مطالعات تبلیغ دینی

religious pereaching studies

فصلنامه مطالعات تبلیغ دینی توسط مرکز پژوهشهای تبلیغی به زبان فارسی منتشر می شود.

این مجله در حوزه های مرتبط با تمامی گرایشات تبلیغ اسلامی مقاله می پذیرد.

برخی از اهداف نشریه عبارتند از :
الف : بسط وگسترش مطالعات نظری تبلیغی متناسب با رشته و گرایش های مصوب تبلیغ.
ب : تبیین و تعمیق دانش تبلیغ و بررسی فلسفه آن.
ج :مسئله شناسی،آسیب شناسی، افکار سنجی و نیازسنجی در عرصه دانش تبلیغ.
د : ارائه ایده ها ،قالب ها ،الگوها و روش های نو در زمینه تبلیغ.
و : آینده پژوهی در عرصه تبلیغ.
ز: ارزیابی فعالیت های تبلیغی.