آقای دکتر سیدسجاد ایزدهی

Dr. Seyed Sajjad Izadehi

استاد تمام پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (185732)

21
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی