فصلنامه سیاست متعالیه

Transcendent Policy

فصلنامه علمی پژوهشی سیاست متعالیه توسط انجمن مطالعات سیاسی حوزه به زبان فارسی منتشر می شود.

اهداف و دامنه فعالیت نشریه « سیاست متعالیه»:

 •  احزاب سیاسی
 • اخلاق و سیاست
 • انتخابات
 • اندیشه سیاسی اندیشمندان و متفکران مشهور داخلی و خارجی
 • اندیشه های سیاسی اسلام
 • اندیشه های سیاسی قرآن
 • اندیشه های سیاسی نهج البلاغه
 • انقلاب اسلامی ایران
 • جریان های سیاسی معاصر
 •  جنبش ها و قیام ها                            
 • حکومت اسلامی
 • حوزه علمیه و سیاست
 • دین و سیاست
 • روابط خارجی ایران 
 • فقه سیاسی
 • فلسفه سیاسی
 • قرآن و سیاست
 • قوانین و مقررات سیاسی
 • کشورهای اسلامی
 • مسائل مستحدثه
 • نقد و بررسی آثار علمی حوزه علوم سیاسی
 • وحدت اسلامی
 • ولایت فقیه

و سایر حوزه های مرتبط با علوم سیاسی