فصلنامه فرهنگ زیارت

pilgrimage culture

فصلنامه فرهنگ زیارت توسط پژوهشکده حج و زیارت از سال 1388 منتشر می شود.

این مجله به زبان فارسی در حوزه های مرتبط با زیارت مقاله می پذیرد.