آقای پروفسور علی اله بداشتی

Prof. Ali allahBedashti

دانشیار دانشگاه امام صادق (ع)

فرد مهم علمی - Researcher ID: (176982)

41

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی