آقای دکتر علی آقانوری

Dr. Ali Aqanoori

دانشیار، گروه مطالعات تاریخ تشیع، دانشگاه ادیان و مذاهب

فرد مهم علمی - Researcher ID: (458033)

24
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی