آقای دکتر رضا سکوتی نسیمی

Dr. Reza Sokuti Nasimi

استاد دانشکده حقوق و علوم اجتماعی دانشگاه تبریز

فرد مهم علمی - Researcher ID: (375492)

7
15
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی