آقای دکتر خیراله پروین

Dr. Kheirollah Parvin

استاد، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (346840)

3
28
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی