آقای دکتر حسین علی سعدی

Dr. Hossein Ali Saadi

استادیار، رئیس دانشکده الهیات، معارف اسلامی و ارشاد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (184565)

1
26
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی