پژوهش نامه میان رشته ای فقهی

«پژوهش‌نامه میان‌رشته‌ای فقهی» وابسته به دانشکده الهیات، معارف اسلامی و ارشاد دانشگاه امام صادق علیه السلام نشریه‌ای است در راستای تحقیق و پژوهش در زمینه مطالعات فقهی و سایر رشته های علوم انسانی. بدین منظور، بر اشاعه مطالعات میان‌رشته‌ای، خاصه در حوزه «موضوعات فقهی بینا رشته ای» مشتمل بر اقتصاد، سیاست، حقوق و علوم اجتماعی تاکید می‌شود. چهار محور اصلی مطالعات در این نشریه عبارت است از:

 ۱- مباحث میان‌رشته‌ای، خاصه در مطالعات حوزه‌های مشترک فقه و اقتصاد؛ 

 ۲- مطالعات بینارشته‌ای فقه و علوم سیاسی (با تاکید بر مباحث حکومت اسلامی)

 ۳- مطالعات بینارشته‌ای فقه و حقوق؛

 ۴- مطالعات بینارشته‌ای فقه و مباحث فرهنگی، ارتباطات و رسانه.