آقای دکتر محمدباقر پارسا پور

Dr. Mohmmad bagher Parsapour

دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس

فرد مهم علمی - Researcher ID: (321001)

1
44
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی