آقای محمدجواد شریعت باقری

Mohammad Javad Shariat Bagheri

قاضی پیشین دیوان عالی کشور

فرد مهم علمی - Researcher ID: (396907)

14
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی