آقای دکتر محمدجعفر حبیب زاده

Dr. Mohammad Jafar Habibzadeh

استاد دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس

فرد مهم علمی - Researcher ID: (265416)

2
27

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی