آقای دکتر سیدقاسم زمانی

Dr. Sayed Ghasem Zamani

استاد، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبائی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (182109)

4
89

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی