آقای دکتر پژمان محمدی

Dr. Pejman Mohammadi

استاد، گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه تربیت مدرس

فرد مهم علمی - Researcher ID: (354576)

5
18
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی