آقای حمید اسدی

Hamid Asadi

دکتری حقوق جزا

فرد مهم علمی - Researcher ID: (184502)

44
15
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی