آقای محمد لشکری

Mohammad Lashkary

دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه پیام نور، مشهد، ایران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (176675)

16
18
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی