آقای حسین نوروزیان

Hossein Norouzian

حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (366686)

3
4
3

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

تالیفات

  • کتاب کتاب جستاری نوین در بزهکاری اطفال (انتشارات خط سوم دکترسیدمحمدرضا موسوی فرد ، حسین نوروزیان قابل دسترسی در :https://irangn.ir/book_vie) - 1401 - فارسی
  • کتاب کتاب مطالعه حقوقی سیاسی بر معادله یا دومینوی تروریسم تکفیری (انتشارات خط سوم با همکاری دکتر سیدمحمدرضا موسوی فرد و دکتر محسن جمشیدی و گوهر الزمان ملاکاظمی) - 1401 - فارسی
  • کتاب کتاب جستاری در کلیت سیاست جنایی در سرگردانی سیاست جنایی ایران (انتشارات حقوقی مجد دکتر سید محمدرضا موسوی فرد، دکتر حیدر لطفی، حسین نوروزیان دسترسی درhttps://www.ma) - 1400 - فارسی