آقای دکتر اسدالله یاوری

Dr. Asadolah Yavari

استادیار حقوق بشر و حقوق محیط زیست , دانشگاه شهید بهشتی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (186757)

1
27
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی