آقای دکتر جمشید ممتاز

Dr. Jamshid Momtaz

استاد دانشگاه تهران

Researcher ID: (181905)

1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور