آقای دکتر حسین شریفی طرازکوهی

Dr. Hosein Sharifi Tarazkoohi

استاد، گروه حقوق بین الملل عمومی، دانشگاه امام حسین (ع)

فرد مهم علمی - Researcher ID: (259521)

1
45

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی