آقای دکتر ابراهیم بیگ زاده

Dr. Ebrahim Beigzadeh

استاد، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (183716)

47
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی