آقای دکتر سید درید موسوی مجاب

Dr. Seyed Doraid Mousavi Mojab

استادیار حقوق کیفری و جرم شناسی دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرّس

فرد مهم علمی - Researcher ID: (273283)

2
13

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی