آقای دکتر ابوالحسن شاکری

Dr. Abolhasan Shakeri

استاد دانشگاه مازندران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (236360)

37
38
2

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی