آقای دکتر سعید قماشی

Dr. Saeed Ghomashi

دانشیار دانشکده علوم انسانی گروه:حقوق دانشگاه کاشان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (483717)

3
21
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی