آقای دکتر محمدجعفر صادق پور

Dr. Mohammad jafar Sadeghpour

استادیار الهیات و فقه و حقوق اسلامی دانشکده هنر و علوم انسانی فارسان دانشگاه شهرکرد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (394230)

5
27
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی