پایش علمی در استان چهارمحال و بختیاری

42کنفرانس14ژورنال
15,007سند علمی
18مرکز علمی
9نشست588پژوهشگر
جدیدترین مقالات استان چهارمحال و بختیاری
Common Thoughts on the covid-۱۹ Pandemicتاثیر استرس شغلی بر افسردگی و کیفیت زندگی پرستاران زنبررسی رشد بهداشت حرفه ای با تاکید بر حوزه علوم ورزشیThe need for ethical midwifery careMidwife and pleasant childbearing experienceتاثیر آموزش بر ابعاد سرمایه های اجتماعی و اثرات آن در بین دانشجویان تربیت بدنیتهیه نقشه رسوب در حوضه های دارای ایستگاه رسوب سنجی کشوربررسی آزمایشگاهی تاثیر زوایای راس سرریز مثلثی بر شدت جریان در سرریزهای کناری کنگره-ای مثلث شکل در کانال همگراارزیابی و پیشبینی تغییرپذیری آبخیزهای همگن مبتنی بر متغیرهای زیست اقلیمی در استان چهارمحال و بختیاریواکاوی خشکیدگی جنگل های بلوط غرب: مطالعه موردی استان چهارمحال و بختیاریبررسی چند راهکارمدیریتی آبخیزداری شهری برای کاهش خسارات سیلاب های شهریارزیابی حساسیت و پهنه بندی زمین لغزش با استفاده از الگوریتم ماشین بردار پشتیبان- مطالعه موردی: حوزه آبخیز شهرستانک-عیلکی شهرستان خوسفارزشیابی اثر احداث بانکت در کاهش رواناب و رسوب با رویکرد پویایی سیستم (مطالعه موردی حوزه آبخیز فارسان)ارائه راهکار بهینه برای افزایش امنیت و احراز هویت کاربران و ابزارها در فضای مجازیارزیابی کیفیت آب رودخانه کوهرنگ در محل خروجی تونل سوم کوهرنگ با رویکرد اثرات محیط زیستیاثر کاربرد زغال زیستی و سرکه چوب بر برخی ویژگی های فیزیکی خاک زیر کشت ذرت علوفه ای
کنفرانس های استان چهارمحال و بختیاری
شهرداری های استان چهارمحال و بختیاری
مراکز علمی استان چهارمحال و بختیاری
نشست های استان چهارمحال و بختیاری