خلاصه فعالیتهای علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان چهارمحال و بختیاری

تعداد مقالات منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 702
تعداد طرح های پژوهشی منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 270
رتبه علمی در کل کشور: 340
رتبه علمی در بین سازمان تحقیقات کشاورزی: 24
دسترسی سیویلیکا:عدم دسترسی
دسترسی ISI:عدم دسترسی

آخرین مقالات نمایه شده از مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان چهارمحال و بختیاری

تجدیدحیات و نقش گونه های پرستار در قطعه نمونه های پایش در جنگل های زاگرس نوشته یعقوب ایران منش و حسن جهانبازیبررسی اثر متقابل ژنوتیپ × محیط برای عملکرد دانه در ژنوتیپ های لوبیا قرمز با استفاده از روش های AMMI و GGE Biplot نوشته فرود صالحیاهمیت و ارزش غذایی جنس گون (Astragallus) نوشته الهام فخیمیتغییر کاربری اراضی مرتعی و اثرات آن بر شاخص های پوشش گیاهی و تنوع گونه ای نوشته الهام فخیمیاثر کاهش طول دوره روشنایی در اواخر آبستنی بر تولید شیر و هورمون های مرتبط با آن در بزهای سیاه بومی نوشته مرتضی کرمی و نجمه اسلامیان فارسونی و گلناز تاسلیبرآورد زیتوده صنوبر (Populus alba) به دو روش رگرسیونی و شبکه عصبی مصنوعی نوشته محمدکاظم پارساپور و یعقوب ایرانمنشمطالعه ذخیره کربن روی زمینی جنگل های بلوط شاخه زاد زاگرس شمالی نوشته یعقوب ایرانمنشپویایی سطح تاج پوشش بلوط ایرانی (Quercus brantii) در جنگل های استان چهارمحال و بختیاری نوشته یعقوب ایران منش و محمدکاظم پارساپور و تورج مختارپور و حسن جهانبازیارزیابی اولیه آفات و بیماری های جنگل سامانه عرفی چیگو (چهارمحال و بختیاری ) نوشته فرشاد حقیقیان و محمدکاظم پارساپورنتایج اولیه پایش ساختار جنگل در ناحیه رویشی زاگرس پایش نوشته یعقوب ایرانمنشروند تغییرات تراکم تاج درختان در جنگل های شاخه زاد مریوان، استان کردستان نوشته یعقوب ایرانمنش و تورج مختارپورتغییرات شاخص های پوشش گیاهی و تنوع گونه ای در اراضی زراعی شخم خورده، رهاشده و پوشش طبیعی مراتع اطراف سد زیرزمینی یان چشمه، استان چهارمحال و بختیاری نوشته الهام فخیمی و سعیدنعیم امامیاثر شدت و زمان تنش خشکی بر ویژگی های زراعی دو رقم لوبیا نوشته فرود صالحیاثر نوسانات نامتقارن نرخ ارز موثر واقعی بر ارزش افزوده بخش کشاورزی ایران: رهیافت NARDL نوشته شهباز شمس الدینیفراسنجه های تخمیر برون تنی جیره های دارای تفاله گل محمدی و یا تفاله شاتره نوشته گلناز تاسلیشناسایی و تعیین جذابیت گیاهان مورداستفاده زنبورعسل در اکوسیستم های کوهستانی کوهرنگ بختیاری نوشته الهام فخیمی و زینب قلی پور و گلناز تاسلیتالاب چغاخور، نگین تنوع زیستی در زاگرس نوشته یعقوب ایرانمنش و حمزه علی شیرمردی و حسن جهانبازی گوجانیتالاب «گندمان» یکی از زیباترین تالاب های پرنده نگری ایران نوشته یعقوب ایران منش و حمزه علی شیرمردیکنترل بحران زوال جنگل های زاگرس در گرو اجرای "برنامه اقدام" نوشته حسن جهانبازی گوجانیپیشینه زوال جنگل های بلوط زاگرس نوشته حسن جهانبازی گوجانی و یعقوب ایران منش

آخرین طرح های پژوهشی نمایه شده از مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان چهارمحال و بختیاری

گزارش پژوهشی سال ‮‭1368‬ بخشهای تحقیقات خاک و آب - اصلاح و تهیه نهال و بذر (1369)بررسی پتاسیل زراعت گندم دیم در استان چهار محال وبختیاری در شرایط زارع (1373)گزارش پژوهشی سال ‮‭1372‬ بخش تحقیقات آفات و بیماریهای گیاهی (1373)گزارش نهایی طرح بررسی دامنه انتشار نباتات میزبان و بیولوژی مقدماتی بیدسیب زمینی در استان چهارمحال و بختیاری سال ‮‭1372‬ (1373)گزارش پژوهشی سال ‮‭1373‬بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر مرکز تحقیقات کشاورزی چهارمحال و بختیاری (1374)گزارش پژوهشی سال ‮‭1373‬ بخش تحقیقات آفات و بیماریهای گیاهی (1374)گزارش پژوهشی سال ‮‭1369‬ بخش تحقیقات خاک و آب (1370)گزارش پژوهشی سال ‮‭1369‬ بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر (1370)روشهای مبارزه زراعی و مکانیکی علیه علفهای هرز گندم ()گزارش پژوهشی سال ‮‭1371‬ بخش تحقیقات خاک و آب (1371)گزارش پژوهشی سال ‮‭1371‬ بخش تحقیقات آفات و بیماریهای گیاهی (1372)گزارش نهایی طرح تحقیقاتی گونه های تریپس گندم، اهمیت اقتصادی و سایر نباتات میزبان آن در استان چهار محال و بختیاری (1375)گزارش نهایی بررسی و تعیین نیاز لوبیاچیتی به کودهای ازته، فسفره و پتاسه در منطقه لردگان ( ‮‭1371 -73‬ ) (1376)گزارش نهایی بررسی اثر نوبت و میزان مصرف کودهای فسفره روی عملکرد یونجه همدانی شهرکرد (1377)بررسی قابلیتها و توانمندیهای کشاورزی استان با نگاهی به عملکرد سازمان و ادارات تابعه استان در سال ‮‭1381‬ (1382)کارنال بانت یا سیاهک هندی‭Karnal Bunt‬ ()برنامه ممیزی مرتع: طرح ضربتی ممیزی مراتع در سال ‮‭1366‬ (1366)گزارش عملکرد فعالیت سربازان سازندگی استان چهارمحال و بختیاری درسال ‮‭83-81‬ (1383)نشریه ترویجی مصرف کودهای شیمیایی در زراعت گندم آبی واریته"امید" در منطقه شهرکرد و مناطق مشابه از نظر خاک وآب وهوا (1372)خلاصه ای از درس حفاظت خاک و آبخیزداری مربوط به کلاس بازاموزی تکنسینهای آب و خاک مراکز خدمات روستایی (1364)گزارش نهایی طرح بررسی مقدماتی علل خشکیدگی درختان و ریزش میوه های جوان بادام در استان چهارمحال وبختیاری (1378)تعیین آب مورد نیاز و دوره آبیاری یونجه در ایستگاه تحقیقات چهارتخته شهرکرد (1378)فعالیت های مرکز تحقیقات کشاورزی چهارمحال و بختیاری تا پایان سال ‮‭1378‬ (1379)گزارش نهایی طرح شناسایی بیماریهای باکتریایی گردو (1379)بررسی و مقایسه عملکرد لاینهای منتخب از توده های محلی برنج استان چهارمحال و بختیاری (1377)گزارش نهایی بررسی کار آیی وامکان استفاده از کنه شکارگر‭Phytoseiulus persimilis Athias Henriot‬علیه کنه تارتن لوبیا‭(Tetranychus turkestani(UN‬ (1379)گزارش نهایی بررسی در نسل ‭F5 ‬لاین های لوبیاچیتی (1380)بررسی مقاومت پنج رقم تجارتی لوبیاچیتی به کنه تارتن لوبیا در منطقه لردگان (1381)برنامه کار مرکز تحقیقات کشاورزی چهار محال وبختیاری در سال ‮‭1381‬ (1381)فعالیت های مرکز تحقیقات کشاورزی چهار محال وبختیاری در برنامه 5 ساله دوم ( ‮‭1373-1377‬) (1380)