آقای دکتر حمیدرضا متقیان

Dr. HamidReza Motaghian

دانشیار علوم و مهندسی خاک دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (400918)

50
60
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی