آقای دکتر مهدی جهانگیری

Dr. Mehdi Jahangiri

استادیار

فرد مهم علمی - Researcher ID: (13618)

109
14
65

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

سوابق استادی