آقای دکتر ابراهیم شیرانی

Dr. Ebrahim Shirani

استاد تمام دانشگاه صنعتی اصفهان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (180471)

71
14
22

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی