آقای دکتر مجید سلطانی

Dr. Majid Soltani

دانشیار گروه تخصصی تبدیل انرژی-بایو دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (418707)

33
4
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی