آقای مصطفی مافی

Mostafa Mafi

عضو علی البدل هیات مدیره انجمن علمی مهندسی حرارتی و برودتی ایران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (176760)

85
35
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی