آقای پروفسور علی مصطفایی پور

Prof. Ali Mostafaeipour

دانشیار

فرد مهم علمی - Researcher ID: (186841)

46
6
1
72
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی