آقای رضا رضایی

Reza Rezayee

استادیار، استاد، گروه مهندسی نفت، دانشگاه کورتین استرالیا

Researcher ID: (183793)

132
24
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی