آقای دکتر افشین ملکی

Dr. Afshin Maleki

استاد رئیس مرکز تحقیقات بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی کردستان، ایارن

فرد مهم علمی - Researcher ID: (180080)

34
53
1
64

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی