پایش علمی در شهر سنندج

71کنفرانس20ژورنال
12,303سند علمی
5مرکز علمی
6نشست221پژوهشگر
شهرداری سنندج

شهرداری سنندج در رتبه 25 از نظر تعداد مقالات پژوهشی در بین شهرداریهای کل کشور قرار دارد. تاکنون 42 مقاله برای شهرداری سنندج منتشر شده است. پژوهشگران و کارشناسان شهرداری سنندج در تهیه و انتشار 58 مقاله همکاری داشته اند.

کنفرانس های شهر سنندج
مراکز علمی شهر سنندج
نشست های شهر سنندج