بررسی تاثیر میزان نیتروژن بر خواص مکانیکی فولاد آلیاژی وانادیم دار 30MSV6

سال انتشار: 1384
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 3,880

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CIMS09_079

تاریخ نمایه سازی: 17 آذر 1385

چکیده مقاله:

مقادیر ناچیزی از برخی عناصر نظیر وانادیم ، تیتانیم و نایوبیم ،می تواند در فولادهـای کـم کـربن و کـم آلیاژ، موجب تغییرات قابل توجهی در جهت بهبود خواص مکانیکی این فولادها گردد . در این میان از مجموع فولادهای میکروآلیاژی ، فـولاد هـای میکروآلیـاژی وانـادیم دار بـه دلیـل حـذف پروسه کوئنچ تمپر از چرخه تولیدات قطعات فـورج ، از اهمیـت قابـل تـوجهی برخـوردار مـی باشـند . بـا عنایت به مطالب ذکر شـده در ایـن تحقیـق تـاثیر میـزان عنصـر نیتـروژن بـر سـاختار و خـواص مکـانیکی فولادهای میکروآلیاژی 9039P ( 30MSV6) تولید شده در شرکت فولاد لیاژی ایران مورد بررسی قرار گرفته است . بدین منظور چندین فولاد میکروآلیاژی وانـادیم دار بـا درصـدهای مختلفـی از عنصـر نیتـروژن طراحـی و تولیــد گردیــد . ســپس از محصــول تولیدشــده نمونــه هــایی در جهــت انجــام آزمایشــات کشــش ، ضــربه , ریزسختی و متالوگرافی تهیه شد . نتایج حاصل از آزمایشات انجام شده بیـان گر تـأثیر مثبـت اضـافه کـردن عنصر نیتروژن در افزایش خواص مکانیکی در این نوع فولادها می باشد

نویسندگان

سیداحمد جنابعلی یحیی پالیزدار

دانشیار بخش مهندسی مواد دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز ، شر کت فولاد آل

محمدحسین نشاطی

دانشجوی کارشناسی ارشد بخش مهندسی مواد دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز ،

حسین کاردی

بخش مهندسی مواد دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز ، شر کت فولاد آلیاژی ایر

رضا رضایی

کارشناس بخش مهندسی مواد دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز ، شر کت فولاد آل