آقای دکتر فریدون شمس

Dr. Fereydon Shams

هیئت علمی دانشکده مهندسی و علوم کامپیوتر دانشگاه شهید بهشتی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (182702)

32
3
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی