آقای دکتر سیروس جوادپور

Dr. Cirous Javadpour

استاد دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه شیراز

فرد مهم علمی - Researcher ID: (183258)

100
4
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی